fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden te Amsterdam

Artikel 1: OFFERTE, OPDRACHT

 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende
  omstandigheden.
 2. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:
  • a. de plaats van het werk;
  • b. een omschrijving van het werk;
  • c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en
   berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
  • d. de prijs van het in de offerte omschreven werk, de omzetbelasting daarin
   niet begrepen.
  • e. betalingswijze bij opdrachtverstrekking;
  • f. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;
  • g. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit
   voortvloeiende aannemingsovereenkomst.
 3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende zestig dagen.
 4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de aannemer
  of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer.
  Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het
  oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden
  gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt
  verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na de afwijzing aan de
  aannemer te worden geretourneerd.
 5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de aannemer gerechtigd de kosten
  die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op
  wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij
  dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
 6. Wanneer de offerte door opdrachtgever wordt geaccepteerd wordt deze opdracht.
  Indien opdrachtgever schriftelijk opdracht geeft waarin andere bepalingen
  dan die van de offerte van kracht zijn, is aannemer gerechtigd de opdracht
  niet te accepteren. Indien de opdrachtgever de offerte (mondeling)
  accepteert zijn de voorwaarden in de offerte bepalend.

Artikel 2: RISICOREGELING

Onverminderd de toepasselijkheid van een risicoregeling voor de verrekening van wijzigingen
van lonen en prijzen, blijven kostenverhogingen die zich voordoen binnen 1
maand na totstandkoming van de overeenkomst, voor rekening van de aannemer.
Prijsstijgingen nadien worden doorberekend aan de klant.

Artikel 3: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer kosteloos tijdig kan
  beschikken:
  • over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals
   vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met de aannemer;
  • over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  • over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  • over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de
  opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren
  werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer
  behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het
  werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 4. Betaling van de facturen geschiedt vooraf

ArtikeI 4: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
  voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed,
  die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, evenals voor de
  door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft
  gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is
  de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van
  overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor
  rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van
  door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of
  verrichte leveringen.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein
  verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd
  zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering
  van het werk voortvloeiende gevolgen.

Artikel 5: VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

 1. De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen
  van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het werk zodanig uit
  te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk
  wordt beperkt.
 2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat deze conform de aangegane
  overeenkomst is.
 3. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de
  aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop
  het werk opgeschort wordt dan wel als gereed of opgeleverd wordt
  beschouwd.
 4. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de aannemer zich voor
  aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.
 5. De aannemer
  wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van
  belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege,
  voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van
  deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn
  rekening.
 6. De aannemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in
  door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen
  en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, evenals
  op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of
  voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze
  kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER

 1. Onverminderd
  de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is
  de maximale aansprakelijkheid van de aannemer begrensd tot de hoogte van
  de aanneemsom, dan wel tot de hoogte van de in rekening gebrachte kosten
  van het werk waarop de aansprakelijkheidsdeel betrekking heeft.
 2. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van
  de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is
  toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of
  verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers
  of zijn leveranciers.

Artikel 7: OPLEVERING EN GARANTIE

 1. Het werk wordt na gereed melding door aannemer als opgeleverd beschouwd. Tot
  14 dagen na de gereed melding heeft opdrachtgever het recht om gebreken te
  melden. Wanneer de gebreken terecht zijn is aannemer verplicht deze
  gebreken zo spoedig mogelijk en kosteloos te herstellen. De aannemer is
  verplicht gebreken welke onder garantie vallen zo spoedig mogelijk te
  herstellen.
 2. Na de oplevering is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen
  aan het werk. Wel blijft aannemer verantwoordelijk voor onderdelen
  waarvoor een garantiecertificaat is afgegeven. De rechtsvordering uit
  hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebreken is niet ontvankelijk,
  indien zij wordt ingesteld na het verlopen van de garantietermijn.

Artikel 8: SCHORSING, OPSCHORTING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

 1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk
  op te schorten of te schorsen. Voorzieningen, die de aannemer ten gevolge
  van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die
  de aannemer ten gevolge van de schorsing lijdt, dient opdrachtgever te
  vergoeden.
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor
  de rekening van de aannemer.
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de aannemer bovendien
  vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte
  van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk
  aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel al door de aannemer betaalde
  bouwstoffen.
 4. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of
  gedeeltelijk op te zeggen. Indien de schorsing van het werk langer dan een
  maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te
  beëindigen. In dat geval dient in overeenstemming met het volgende lid te
  worden afgerekend.
 5. De aannemer heeft in dat geval, wanneer er geen kosten voor het werk gemaakt
  zijn, recht op 10% van de aanneemsom. Wanneer er wel kosten gemaakt zijn
  dan heeft aannemer recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten
  die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd
  met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De aannemer zendt de opdrachtgever
  een gespecificeerde eindafrekening van wat de opdrachtgever als gevolg van
  de opzegging verschuldigd is.

Artikel 9: BOUWSTOFFEN

 1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn
  voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. De aannemer stelt de
  opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. De keuring dient te
  geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op
  overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat
  laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt.
 2. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De
  daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve ingeval van
  afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de aannemer komen.
  Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht
  te zijn goedgekeurd.
 3. Zowel de opdrachtgever als de aannemer kunnen ingeval van afkeuring van
  bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden
  gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.
 4. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard
  dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden
  verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door de aannemer afgevoerd,
  onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op grond van
  artikel 4, vijfde lid.
 5. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de opdrachtgever het risico van verlies
  en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd
  gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder
  toezicht van de opdrachtgever verblijven.

Artikel 10: MEER EN MINDER WERK

 1. Verrekening
  van meer en minder werk vindt plaats:
  • a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van
   uitvoering;
  • b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
  • c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
  • d. in de gevallen vertraging, vervangen van materialen of in gebreke blijven
   van opdrachtgever.
 2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het
  minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft de
  aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die
  totalen.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen
  schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke
  opdracht laat de aanspraken van de aannemer en van de opdrachtgever op
  verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een
  schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de
  aanspraak maakt.
 4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn
  begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
  • het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij
  • het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij
  • het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst
   onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader
   moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de
   overeenkomst vermeldt waarop deze betrekking heeft.
 5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan
  de aannemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten,
  te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
 6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van
  bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom
  begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen
  echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing
  van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die
  aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer
  redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
 7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het
  verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom
  begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
 8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze
  hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen,
  zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer
  of minder kosten.

Artikel 11: BETALING

 1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de aannemer de
  desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever met vermelding van de
  verschuldigde omzetbelasting. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met
  een factuur, dan dient deze binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk te reclameren,
  daarna vervalt het recht op reclamatie.
 2. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de aannemer de eindafrekening
  in. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al wat partijen
  over en weer als gevolg van de overeenkomst verschuldigd zijn en waren.
  In de eindafrekening wordt daartoe onder meer
  opgenomen:
  • de aannemingssom
  • een specificatie van het meer en minder werk
  • de omzetbelasting
  • garantiecertificaat indien overeengekomen
 3. Betaling van een factuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop
  de aannemer de factuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden. Bij
  overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever een rente over het
  openstaande bedrag verschuldigd van 1% per maand.
 4. De aannemer is bevoegd het bedrag van een factuur te verhogen met een
  kredietbeperkingstoeslag van 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien
  betaling plaatsvindt na de gestelde termijn.
 5. Een beroep op garantie of aanspraak op herstel van gebreken of schade geeft
  geen recht op uitstel van de betalingsverplichting van de opdrachtgever.
 6. Indien werkzaamheden niet afgerond kunnen worden door bijvoorbeeld weersomstandigheden
  en / of een lange levertijd van materialen, dan zal de gehele factuur voldaan
  dienen te worden om de niet door ons geleverde materialen en / of diensten
  en/of restant werkzaamheden na.

Artikel 12: IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Indien de opdrachtgever met de betaling van wat hij als gevolg van de
  overeenkomst aan de aannemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij
  daarover met ingang van de vervaldag een rente van 1% per maand
  verschuldigd.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd tot
  invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever
  schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die
  betaling is uitgebleven. Indien de aannemer tot invordering overgaat, zijn
  alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten en de rentekosten,
  gerekend vanaf de factuurdatum, voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de aannemer
  gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde
  termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft
  aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is
  uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de
  aannemer op vergoeding van schade, kosten en interesten.
 4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilleggen van het werk schade
  aan het werk of vervolgschade ontstaat, komt deze niet voor rekening van
  de aannemer.

Artikel 13: GEWIJZIGDE UITVOERING

Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel
daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden
uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt
in overleg met de andere partij. De aannemer wijst de opdrachtgever daarbij op
de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als
meer en minder werk verrekend.

Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID EN GESCHILLEN

 1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen
  afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens
  ingeval van het nemen van conservatoir maatregelen en de voorzieningen om
  deze in stand te houden en behoudens de in het derde lid omschreven
  bevoegdheid.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen
  als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst
  of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen
  opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage
  in overeenstemming met de regelen beschreven in de statuten van de Raad
  van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden
  voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.
 3. In afwijking van het tweede lid kunnen geschillen, welke tot de competentie
  van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter
  beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade onstaan door: zetting, verzakkingen, beweging en/of bijbehorende gevolgschade bij eventuele lekkage na de uitgevoerde werkzaamheden.

Start typing and press Enter to search